Arbetsmiljöpolicy

Engagemang för arbetstagarens välbefinnande

  • Vi följer gällande lagar och avtal mellan arbetsmarknadens parter som ett minimikrav.
  • Vi arbetar förebyggande med årliga hälsokontroller och uppmuntrar till motion genom friskvårdsbidrag och gemensamma aktiviteter för samtliga medarbetare.
  • Vi följer upp arbetsmiljöarbetet kontinuerligt med avseende på fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos samtliga medarbetare.
  • All personal skall ha erforderlig utbildning, kompetens samt tillgång till erforderlig skyddsutrustning för att kunna utföra sina arbeten.
  • Varje arbetsmoment skall föregås av en riskanalys.
  • Vi arbetar systematiskt med uppföljning och förbättringsåtgärder.
montera eluttag, mella el