Kvalitetspolicy

Vi är ett kundfokuserat företag som hela tiden arbetar med förbättringar på ett målmedvetet och offensivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare.

Kvalitetsfrågorna inom företaget drivs av en kvalitetsansvarig. Den kvalitetsansvarige samordnar och integrerar kvalitetsfrågorna i verksamheten.

Genom kontinuerlig uppföljning och kompetensutveckling tillsammans med våra kunder och leverantörer hjälps vi åt att föra kvalitetsarbetet framåt i företaget.

Kvalitetsmål

 • Företaget marknadsför och levererar tjänster och produkter av högsta kvalité. Vi svarar mycket väl upp mot kundernas krav och behov.
 • Vi tillgodoser de miljökrav som ställs på verksamheten.
 • Vi håller utlovade leverans- och färdigställandetider.
 • Eventuella garantiåtaganden åtgärdas snarast möjligt.
 • Våra medarbetare har en gedigen kunskap om de tjänster och produkter som företaget levererar samt en stor kunskap i de säkerhetsregler som gäller för arbetenas utförande.
 • Vi kontrollerar våra arbeten med instrument och verktyg som är kalibrerade och kontrollerade med dokumenterade intervaller.

Kvalitetsplan

 • Genom att ständigt vara lyhörda och analysera information om marknaden och kunders behov skall vi tillsammans med våra leverantörer erbjuda tjänster och produkter som väl svarar upp mot kunders krav, förväntningar och behov.
 • Genom att hela tiden hålla oss informerade om vilka miljökrav som ställs på tjänster och materiel som vi levererar kan vi snabbt anpassa oss efter detta och vid behov vidtaga förändringar.
 • Vi håller oss informerade om de lagar och regler som gäller för vår verksamhet och anpassar verksamheten till dessa krav så snabbt som möjligt
 • Orsakerna till reklamationer och garantiåtaganden skall dokumenteras och utvärderas för att lära för framtiden.
 • För att säkerställa personalens höga kompetens bedrivs kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetarna baserade på årligen uppdaterade utbildningsplaner

Kontroll

För att säkerställa intentionerna i denna kvalitetsplan har vi väl utarbetade rutiner för kontroll att kvalitetsmålen uppfylls enligt plan. Den kvalitets­ansvarige följer månadsvis upp arbetet och svarar också för en årlig utvärdering tillsammans med företagets ledning och medarbetarna.

dra kablar för belysning i tak, mella el