Miljöpolicy

Vi bedriver vår verksamhet på ett miljömässigt korrekt sätt och tillämpar miljöprinciper, såsom ett åtagande att åstadkomma ständiga förbättringar, förebygga föroreningar, uppfylla lagar och föreskrifter samt utbilda medarbetare i miljömedvetenhet.

Vår miljömedvetna tillvägagångssätt & produkter

  • Vi utvecklar våra montagemetoder med fokus på energi- och resurseffektivitet.
  • Vi genomför regelbundet revisioner av våra anläggningars miljöprestanda.
  • Vi marknadsför produkter och system som är resurssnåla och som underlättar användning av förnybara energikällor.
  • Vi undviker i möjligaste mån användandet av kemikalier i vår verksamhet, vi tar fram skyddsblad, miljövarudeklarationer och genomför riskanalyser när användandet av kemikalier är oundvikligt.
  • Vi beaktar miljöaspekter vid riskbedömning av alla kundprojekt.
förbereder uttag för belysning på fasaden, mella el